ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပို႕ခ်ခ်က္မ်ား

【セミナー開催のお知らせ】

ကၽြႏုပ္တို႔ သည္ “ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္း” ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြါးေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းစတင္ေနေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးမႈ/ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

“ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏိုင္ငံျခားမွတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ စီးပြါးေရးလက္ေတြ႕ေလ့လာမႈ- အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ဥပေဒအသစ္အားအေလးေပးျခင္း

“ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းအတြက္မရင္းႏွီးေသးေသာအကြက္အကြင္းမ်ား ; စဥ္းစားဆင္ျခင္ သင့္ ေသာဂ်ပန္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး၏ဥပေဒဆိုင္ရာအရဲစြန္႕မႈ- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ Law Firm တြင္ယခုလက္ရွိလုုပ္ကိုင္ေနေသာပို႕ခ်သူ၏တင္ျပခ်က္”

“ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား – ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ကုန္သြယ္မႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ေျမယာအသံုးခ်မႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္- “