လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈနယ္ပယ္

① ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဥပေဒဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသုေတသနျပဳျခင္းအစရွိသည္…..
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား မ်ား၏ခြင့္ျပဳမိန္႕၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊စီမံခ်က္တရားဝင္အတည္ျပဳမိန္႕မ်ားအားသုေတသနျပဳျခင္း။
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မူၾကမ္းထုတ္ေပးျခင္း။
မ်ိဳးစံုေသာဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရံုးပုိင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စီးပြြါးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္၊ အိမ္ျခံေျမအငွားစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာစာခ်ဳပ္မ်ားကိုမူၾကမ္းထုတ္ေပးျခင္း
အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚအၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း
အလုပ္ခန္႕သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္အားချပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမူၾကမ္းထုတ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားဌာနႏွင့္တျခားေသာအလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား၊ အစရွိသည္
အျငင္းပြါးစရာကိစၥရပ္မ်ား အလုပ္သမားသမဂၢ၊လူထုအေျချပဳဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
M&A ဝန္ေဆာင္မႈ
စေတာ့ရွယ္ယာဝယ္ယူမႈ၊ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ေငြေၾကးမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ားမူၾကမ္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူထုအေျချပဳဝန္ေဆာင္မႈသို႕အဆိုျပဳတင္သြင္းရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
အျငင္းပြါးမႈျပႆသနာမ်ားေျဖရွင္းျခင္း
ကုန္သြယ္ဖက္၊အိမ္ပိုင္ရွင္ေျမပိုင္ရွင္၊ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍အျငင္းပြါးမႈမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ တရားေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ပက္သက္ေသာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကုမၸၸၸဏီတစ္ခု၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႕မဟုတ္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းအသစ္အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ားကို အတုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံံေပးစာခ်ုဳပ္မ်ားကိုေဈးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ODAကတိစာခ်ဳပ္မ်ား၊အစိုးရႏွင့္အမ်ားျပည္သူအဖြဲ႕အစည္းအစရွိသည္မ်ားသုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း

②Incorporation စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ

ကုမၸၸၸဏီတစ္ခုေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားမူၾကမ္းေရးဆြဲေပးျခင္း၊ေယဘုယ်ပံုစံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကမ္းလွမ္းျခင္း၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုကိုယ္စားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာပံုစံမ်ားအတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

 1. ကုန္သြယ္မႈဥပေဒအေျခခံ၍ျပည္တြင္းကုမၸၸၸဏီခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း
 2. ကုန္သြယ္မႈဥပေဒအေျခခံ၍ရံုးခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း
 3. ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈဥပေဒအေျခခံ၍ကုမၸၸၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္း
 4. အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ဥပေဒအေျခခံ၍ ကုမၸၸၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ဂ်ပန္ကုမၸၸၸဏီ ၂၀ခုခန္႕တြင္ Incorporation စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၊ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အထည္ခ်ုဳပ္လုပ္ငန္း ၊ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၊ အတိုင္ပင္ခံေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ IT လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

③ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

④ဘာသာျပန္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘာသာျပန္ျခင္း

 • ျမန္မာ → ဂ်ပန္ / အဂၤလိပ္
 • ဂ်ပန္/ အဂၤလိပ္ → ျမန္မာ

ဥပေဒအေၾကာင္းနားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာဘာသာျပန္မ်ားစီိိိစဥ္ျခင္း

ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း

 • ျမန္မာ → ဂ်ပန္ / အဂၤလိပ္
 • ဂ်ပန္/ အဂၤလိပ္ → ျမန္မာ

ဥပေဒအေၾကာင္းနားလည္တတ္ကၽြမ္းေသာဘာသာျပန္မ်ားမွဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

အခေၾကးေငြမွာပမာဏႏွင့္ရက္ခ်ိန္းအေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။

⑤သုေတသနဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိအဓိကလက္ခံေဆာင္ရြက္ျပီးအဂၤလိပ္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားပါသည္။

 • ျမန္မာကုမၸၸၸဏီမ်ားကိုသုေတသနျပဳျခင္း
 • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမ်ိဳးစံုေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုသုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ားေရႊ.ေျပာင္းျပီးဂ်ပန္ကုမၸၸၸဏီမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းြ