ရံုးေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

အမွာစကား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေကာင္းမြန္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား၊စိတ္၀င္စားဖြယ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္အလြန္ဆြဲဆာင္မႈရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။လတ္တေလာမ်ားျပားေသာကုမၸၸၸဏီမ်ားသည္ႏိုင္ငံရပ္ျခားတုိးခ်ဲ.မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လာၾကျပီျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အာရွတြင္ေနာက္အက်ဆံုးေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းနယ္စပ္ေဒသမ်ားတစ္ခုအပါအ၀င္အျဖစ္ အာရံုစိုက္မႈကုိဆြဲေဆာင္ထားျပီးမ်ားျပားေသာကုမၸၸၸဏီမ်ားႏွင့္လူအမ်ားအျပားကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းပိုင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။
သို႕ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒနယ္ပယ္သည္ ေကာင္းစြာမတိုးတက္ေသးေသာေၾကာင့္ျမန္မာကုမၸၸၸဏီမ်ားသည္ မ်ိဳးစံုေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာျပႆသနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတည္းကအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ဆာင္မႈေပးစဥ္ကထက္ပို၍ျမန္ဆန္စြာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္တစ္ျခားမည္သူကမွအမႈသည္၏လိုအပ္ခ်က္ကိုေက်နပ္ေအာင္မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ္လည္းကၽြႏ္ုပ္တို႕၏၀န္ေဆာင္မႈႈကို စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္သေဘာေပါက္နားလည္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္သည္ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနျပီးထိုႏိုင္ငံမ်ား၏တိုးတက္မႈကိုျဖန္႔ေ၀ေပးေနေသာအဓိကထားကူညီေပးေသ ဥပေဒပအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ထားပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ေအာက္ပါစဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ဟုကတိျပဳပါသည္။

  1. ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ျမန္ဆန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ (SPEEDY SERVICE) ကိုေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ဥပေဒ မ်ားသည္လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္္္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားထက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလွ်င္လိုျခင္းသည္ပုိအေရးႀကီး သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
  2. ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းဆီ ကုမၸၸၸဏီတစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္ထုိေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးဟုယူဆရေသာ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(ADAPTABLE SERVICE) ကုိဝန္ေဆာင္မႈေပးစြမ္းပါသည္။ သို႕ေသာ္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတြက္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမပါဝင္ပါ။
  3. ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အမႈသည္မ်ားေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ယခုခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေသာကိစၥမ်ားကုိ ကမၻာ့ရႈေထာင့္မွေန၍မိမိတို႕ အမႈသည္ အတြက္အေကာင္းဆံုး ဟုယူဆရေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးစြမ္းမႈ မ်ားေပးစြမ္းပါသည္။(GLOBAL PERSPECTIVE)
  4. တျခားေသာဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ အမႈသည္အျမင္ဘက္မွေန၍ ၄င္းတို႕၏စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကို သေဘာေပါက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (AMBITIOUS SERVICES)ေပးစြမ္းပါသည္။

SAGA ဟူေသာေဝါဟာရမွာအထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏အစစာလံုးမ်ားကိုအတိုေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။