ဝန္ထမ္းမ်ား/အလုပ္သင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္

ဝန္ထမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကုိ စိန္ေခၚလိုေသာ စိတ္အားတက္ႂကြေသာလူငယ္မ်ားကို အလုပ္ေခၚယူရန္ရွာေဖြေနပါသည္။

အလုပ္အကိုင္

 • အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္(ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဝန္ထမ္းကိစၥမ်ား၊ industries မ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ သုေတသနျပဳရွာေဖြျခင္းတာဝန္မ်ား အစရွိသျဖင့္)
 • ဥပေဒအၾကံေပးအရာရွိ(သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမူၾကမ္းထုတ္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ ရွာေဖြျခင္းတာဝန္မ်ား အစရွိသျဖင့္)

လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

အဂၤလိပ္စာ သို႕မဟုတ္ အာရွဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းသူ(ဂ်ပန္စာမွတျခား)သို႕မဟုတ္ လုိခ်င္ေသာ level တစ္ခုေရာက္ရွိရန္ကတိေပးႀကိဳးစားႏိုင္ေသာ သူမ်ား။

 • ဥပေဒအၾကံေပးအရာရွိႏွင့္ ပက္သက္၍ ဂ်ပန္သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားဥပေဒလက္မွတ္ရရွိၿပီး သူမ်ား အား ဦးစားပးမည္၊ သို႕ေပမယ့္တျခားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္ေသာဗဟုသုတရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
 • အျခားေသာတာဝန္မ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အက်ိဳးရလဒ္

ညွိႏႈုိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း

ရုံးပိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

 • ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ႏွစ္ပတ္လည္ ခရီးစီစဥ္ေပးမႈ
 • ရုံးတြင္းဝန္ထမ္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ညစာ စားပြဲစီစဥ္ ေပးမႈ

အလုပ္သင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သင္ယူရန္ဆႏၵရွိျပီးလိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္လိုသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

 1. ၁။ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အခ်က္အလက္

  အဆင့္မွီေသာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အခ်က္အလက္ ေဖာင္ ကိုအသံုးျပဳပါ။
  Word,Excel, PDF ,လက္ေရးျဖင့္လည္းေကာင္းလက္ခံပါသည္။
 2. ၂။ဘာသာရပ္ႏွင့္ရမွတ္မွတ္တမ္း

  ေနာက္ဆံုးရရွိထားသာလက္မွတ္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားပါ။
 3. ၃။စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္လႊာ/ ရည္မွန္းထားေသာပညာေရးေလွ်ာက္လႊာ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အထက္ပါလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာအတုိင္းေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာကၽြႏ္ုပ္တို႕ထံမွ မည္သည့္အဆက္အသြယ္မွမရရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ထံ ထပ္မံ ဆက္သြယ္္္္ႏုိုင္ပါသည္။
Attn: the Recruitment Officer
info@tny-myanmar.com

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္သူထံျပန္လည္ အပ္ႏွံမည္မဟုတ္ပါ။