ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ စီးပြါးေရးလက္ေတြ႕ေလ့လာမႈ- အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ဥပေဒအသစ္အားအေလးေပးျခင္း

၂၀၁၄/၀၄ ေဆြးေႏြးပြဲ” ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးထြက္ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ စီးပြါးေရးလက္ေတြ႕ေလ့လာမႈ- အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ဥပေဒအသစ္အားအေလးေပးျခင္း” FN Communications, Finance Facsimile News (တဲြဖက္တင္ဆက္သူ)