“ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏိုင္ငံျခားမွတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား”

၂၀၁၄/၀၇ ေဆြးေႏြးပြဲ “ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏိုင္ငံျခားမွတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” JETRO