ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းစတင္ေနေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးမႈ/ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၂၀၁၅/၀၄/၂၂ ေဆြးေႏြးပြဲ ” ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းစတင္ေနေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးမႈ/ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” JUSNET Communications