ကၽြႏုပ္တို႔ သည္ “ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္း” ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏုပ္တို႔ သည္ “ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္း” ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။