“ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား – ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ကုန္သြယ္မႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ေျမယာအသံုးခ်မႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္- “

၂၀၁၂/၀၈ ျပင္ပ၌က်င္းပေသာေဆြးေႏြးပြဲ “ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား – ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ကုန္သြယ္မႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အလုပ္သမားဥပေဒ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ေျမယာအသံုးခ်မႈဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္- ” ကုန္သြယ္မႈစီမံခန္႕ခြဲေရး Forums, Inc.