“ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြါးေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၅/၀၄/၂၃ ေဆြးေႏြးပြဲ “ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြါးေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ” Myanmar Value Creation ႏွင့္ SAGA ASIA Consulting Co.ltd.